Vítejte na stránkách Začít spolu z.s. Broumov.

 banner_548

SAS

Sociální služby


Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SASRD) Komunitní centrum poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 o soc. službách

DĚLÍ SE DO 4 ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

Otevírací doba klubu – ambulantní forma poskytování

 

  Pondělí                       13:00 - 17:00 hodin (ambulantní)

  Úterý                          13:00 - 17:00 hodin (ambulantní)

  Středa                        13:00 - 17:00 hodin (ambulantní)    

  Čtvrtek                       13:00 - 17:00 hodin (ambulantní)

  Pátek                          13:00 - 17:00 hodin (ambulantní)     

 

 

Provozní doba terénní formy poskytování 

 

 

          Pondělí:

                       9:00 - 17:00 - dle předchozí domluvy

          Úterý:

                       9:00 - 17:00 - dle předchozí domluvy

          Středa:

                       9:00 - 17:00 - dle předchozí domluvy

          Čtvrtek:

                       9:00 - 17:00 - dle předchozí domluvy

   
   
   

 

Cílová skupina

Program je určen pro rodiny ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Cílová skupina jsou rodiče s dětmi případně prarodiče vychovávající děti/dítě do 18 let, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a etnické menšiny. Služby je poskytována v regionu Broumovsko.

 

Kapacita

Počet klientů 110 (Služba může být sjednána u ambulantní a terénní formy služby celkem pro max. 110 klientů - členů rodin.

 

Cíle 

Cílem je pozvolné začleňování celé rodiny do běžných úkonu funkční rodiny  jako je  například: spolupráce rodina – škola, rodina – volnočasové aktivity. Aktivizovat rodinu, posilovat rodičovské kompetence ke zvládání každodenních situací.

Záměr činností souvisí s neutralizováním negativních vlivů prostředí a výchovy.

Našim úkolem je podílet se na spoluvytváření vhodného sociálního prostředí pro integraci celé rodiny jako celku.

 

Principy

     - rovnost

     - diskrétnost

     - individuální přístup

     - dobrovolnost

     - zaměření na rodinu

    - nízkoprahovost

    - bezplatnost

 

 

Nabízené činnosti 

A/ Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

- Pracovně výchovná činnost: výtvarná činnost, rozvoj specifických dovedností, vyhledávání informací na internetu,

- Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností: rozvoj jemné motoriky, zajištění prostoru a času pro aktivity,

- Zajištění podmínek a poskytnutí podpory: půjčování pomůcek (nůžky, pastelky), vystoupení tanečních souborů

- Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity: poskytnutí chráněného prostoru, pomoc při organizaci výletů

- Vzdělávací aktivity: předškolní výchova a doučování

- Vzdělávací aktivity v oblasti rodiny směřující k eliminaci naučených negativních norem chování: hygiena, stravování, prevence sociálně patologických jevů

 

B/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • akce mimo klub
 • akce konané klubem
 • doprovod k ostatním institucím
 • doprovod k lékaři
 • doprovod a kontakt se školou

 

 C/ Sociálně terapeutické činnosti 

 • individuální rozhovor/kontaktní práce
 • Socializace, resocializace
 • přispívání k utváření zdravého způsobu života a životního stylu;
 • utváření souladu mezi potřebami rodiny a společností;
 • rozvoj osobnosti ve výchovně-vzdělávacím procesu;
 • osvěta, ovlivňování volného času
 • kontaktní práce
 • poradenství
 • pomoc v krizi

 

D/ Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 • jednání s institucemi ve prospěch rodiny/klienta
 • poskytnutí informace
 • zprostředkování kontaktu na návazné služby
 • sociální poradenství
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
© 2010 - 2016 Občanské sdružení dětí a mládeže "Začít spolu" Broumov | Vytvořili pracovníci www.neziskovky.com | Administrace