Menu:

KLUB PŘEDŠKOLÁČEK

 fOTO2_-_kopie.jpgHlavní problematikou současného stavu dětí je zhoršená úroveň kvality komunikačních schopností, na kterou má vliv rodinné prostředí, ze kterého dětí pochází. Většinou se jedná o nepodnětné prostředí s jazykovou a gramatickou odlišností. Projekt podpořil romské děti (sociokulturně znevýhodněného prostředí – obyvatelé sociálně vyloučených lokalit), které se dostávají do péče speciálních pedagogů pro špatnou výslovnost, vadný vývoj řeči a podobně, ale nikoliv pro chudou slovní zásobu.

V projektu jsme zapojili romské rodiny do předškolního vzdělávání s cílem zvýšit informovanost a kompetentnost rodičů.

V rámci projektu jsme poskytli rodině romského předškoláka kvalitní předškolní vzdělávání jako rovnocennou alternativu standardním mateřským školám. Za samozřejmost považujeme otevřenou partnerskou spolupráci všech zúčastněných – rodiče, děti a pedagogové. Při naší činnosti se inspirujeme alternativními pedagogickými směry Step by Step a metodou Grunnlaget.

Pracovali jsme průměrně s 11-ti romskými dětmi v předškolním věku a s jejich rodiči z města Broumov, kteří bydlí v sociálně vyloučených lokalitách. Pracovali jsme  na připravenosti rodičů a zároveň na úspěšném zahájení školní docházky dětí.

Dalším záměrem projektu byla prevence a náprava řeči, ale také rozvoj všech složek sdělování s následným rozvojem psychiky sociálního aspektu komunikace a osobnosti dětí. Zaměřili jsme se na interakci mezi učitelem logopedem- dítětem -asistentem pedagoga – rodiči.

Důležité bylo pro nás navázání kontaktu s rodinou a získání její důvěry. Z počátku bylo velkým úsilím navázat kontakt mezi pedagogem a rodinou dítěte.Postupně se tato bariéra odstarnila a rodiče vzbuzoval zájem o výsledky činnosti jejich dětí. Rodiče byli průběžně informováni o tom, jak mohou svým dětem pomoci.

Program klubu  vychází z okruhů třídního vzdělávacího programu pro mateřské školy. O tom, co a v jakém rozsahu budou jednotlivé děti schopny zvládnout a o konkrétním výběru činností rozhodovala učitelka, které děti i jejich specifické problémy znala. S dětmi jsme postupovaly takovým tempu, aby je práce zaujala a v co největší míře napomáhala jejich rozvoji.

Učitelka klubu Předškolaček vedla kolektiv dětí k utváření příjemného prostředí a radostné atmosféry tak, aby děti odcházely domů s pocitem uspokojení z prožitého dne a těšily se na den další. K plnění výchovných a vzdělávacích úkolů byly využívány tradiční  a alternativní metody výuky.

Po ukončení projektu a jeho vyhodnocení u dětí a rodičů je možno konstatovat, že všechny cíle byly úspěšně naplněny a projekt byl realizován plně v souladu se stanovovaným projektovým záměrem. Projekt byl realizován bez komplikací.


Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás