Menu:

Provoz školky

           Počet tříd: 1 (heterogenní složení)

           Počet dětí na třídu: 28 (většinou 3–6 let)

 

 Vzdělávací nabídka odpovídá věkovým i individuálním potřebám dětí, v průběhu dne se prolínají aktivity spontánní a aktivity řízené učitelkou.

Je respektováno individuální tempo každého dítěte.  Učební aktivity učitelky se uskutečňují zejména formou hry a prožitkovým učením, které je založeno na přímých zážitcích.  Podporuje dětskou zvídavost a zájem poznávat nové věci. Vzdělávání vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na základě, kterého je vypracován Třídní vzdělávací program. Třída se kromě jiného zaměřuje na rozvoj jazykových schopností – ELKONIN (Hláskař (Elkonin, Mikulajová):předškolní příprava na školní podmínky, na čtení, částečně i psaní (vhodné pro děti s obtížemi ve vývoji řeči a sluchového rozlišování) – rozvoj sluchového vnímání; rozlišování slabik, hlásek; uvědomování si struktury slova; upevňování výslovnosti a gramatické stránky řeči; nácvik grafomotoriky a pravolevé orientace; pozornost, školní komunikace a režim, pracovní návyky…

Každé dítě má po celou dobu školní docházky vedený osobní záznam s hodnocením dosažených dovedností podle oblastí předškolní přípravy.

 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM MŠ

 

7:00 – 8,30

-       scházení dětí

-       hry a činnosti dle výběru a zájmu dětí, individuální práce

-       relaxační chvilky – svačina, upevňování hygienických návyků

-       uspokojování pohybových aktivit (ranní cvičení)

-       nabídka výchovně vzdělávací činnosti formou individuálních, skupinových a frontálních činností – ovocná (zeleninová) přesnídávka

-       upevňování návyků sebeobsluhy a samostatnosti

9.00 – 12:00

-       příprava na pobyt venku

-       pobyt venku, vycházky do okolí, poznávání přírody, pohybové aktivity na zahradě MŠ - návrat do herny - hygiena

-       podávání oběda, upevňování správných návyků při stolování, samostatnosti a vzájemné pomoci druhému kamarádovi

12.00 – 14.00

-       převlékání – literární chvilka, DVD pohádka, poslech pohádky na CD, poslech relaxační
hudby – odpolední odpočinek, dle možnosti nabídka klidné činnosti pro děti s nižší potřebou spánku

13.30 – 14.00

-        převlékání, podpora samostatnosti

-       podávání odpolední svačiny

-       hygiena, sebeobslužné činnosti

14.00 – 15.00

-       hry dětí dle vlastního zájmu

-       opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky

-       individuální činnosti

Harmonogram lze přizpůsobit dle vzniklé situaci
 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás